ติวสอบครู
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)

                                                                                                 Smile 

หลักสูตรการติวสอบ ภาค ก.

เพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครู

  

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

    - อธิบาย สรุป วิเคราะห์ไปพร้อมกับทำแบบทดสอบความรอบรู้ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ความรอบรู้

                1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

                                -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10  (พ.ศ.2550 -  2554)

-เศรษฐกิจพอเพียง

-แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555

                2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

                                -นโยบายรัฐบาล  นายอภิสิทธ์  เวชชาชีวะ

                                -นโยบายการศึกษา รมว.ชินวรณ์  บุญเกียรติ

                                -นโยบายเรียนฟรี  15 ปีอย่างมีคุณภาพ

                                -นโยบายสถานศึกษา  3 ดี  (3D)

                                -การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.2552 – 2561)

                3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                4. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

                กฎหมายการศึกษา

                 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2545)

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 25467

-พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

- กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากำหนด

ก. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้

            1. หลักการศึกษา

            2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

            3. การจัดกระบวนการเรียนรู้

            4. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

            5. สื่อและนวัตกรรมการศึกษา

            6. การวัดและประเมินผลการศึกษา

                ข. ความรู้ความสามารถทั่วไป

          1. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ

          2. ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความการสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

          3. ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

หมายเหตุ : กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

$ วิทยากร

ผอ.ปรีดี  สมผุด

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง

       -       นำเสนอโดยการบรรยายประกอบ power point และฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบ 

$ ค่าใช้จ่าย
       - ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

     เป็นค่าเอกสารประกอบการอบรม 2 เล่ม ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ และ ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ)
$ เวลาและสถานที่
                - วันที่ 27-28  เมษายน 2553

                -  สถานที่ บ้านโชคลาภ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

$ จำนวนผู้เข้าอบรม

                รับจำนวนจำกัด รอบละ 40 คน
$ สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

-          นาง กรกมล  สมผุด โทร 0892899283, 087282776

-          สำรองที่นั่งโดยโทรศัพท์หรือทาง e-mail: witchza@hotmail.com  (บอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ครั้งที่ วันที่ หลักฐานการโอนเงิน)

-          ควรสำรองที่นั่งก่อนวันอบรม โดย โอนเงินค่าลงทะเบียน 1500 บาท มาที่

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา เหนือคลอง

เลขที่บัญชี 8170008239    นาง กรกมล สมผุด

 

“ให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ตรงประเด็น     ชัดเจนทุกเนื้อหา”

 

     
Online: 1  
Visits: 5,225  
Today: 2  
PageView/Month: 4  
Last Update: 3/4/2553     

Google

 

แสดงกระทู้ล่าสุด  
อ่านทั้งหมด ...

Advertising Zone    Close


Online: 1 Visits: 5,225 Today: 2 PageView/Month: 4

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...